Jafnréttisstefna

Stefna Kviku er að hafa jafnræði og fjölbreytileika að leiðarljósi. Allt starfsfólki á að hafa möguleika á að nýta hæfileika sína í starfi og vera metnir að eigin verðleikum, hafa jafna möguleika og sömu réttindi í starfi og til starfsframa óháð kyni, aldri og uppruna.

Jafnréttisstefnu Kviku er ætlað að tryggja starfsfólki bankans jöfn tækifæri eins og kveðið er á um í lögum nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Stefnan byggir einnig á mannauðsstefnu Kviku og gildi Kviku um langtímahugsun.

MARKMIÐ OG MEGINÁHERSLUR

Markmið stefnunnar er að Kvika sé eftirsóknarverður vinnustaður þar sem allt starfsfólk hefur jöfn tækifæri með því að koma í veg fyrir hvers konar mismunun sem byggir á kynferði, þjóðernisuppruna, trú, lífsskoðun, fötlun, skertri starfsgetu, aldri, kynhneigð, kynvitund eða hverskonar ómálefnalegum þáttum.

Meginháherslur í jafnréttismálum Kviku:

  • Að starfsmenn fái greidd jöfn laun og búi við sömu kjör fyrir sömu eða jafnverðmæt störf óháð kyni, kynþætti, þjóðerni, trú, aldri eða öðrum ómálefnalegum þáttum.
  • Að starfsmenn eigi jafna möguleika á lausum störfum, þátttöku í starfshópum og nefndum, starfsþjálfun, símenntun og endurmenntun óháð kynferði, kynþætti, þjóðerni, trú, aldri eða öðrum ómálefnalegum þáttum.
  • Stefnt er að jöfnu kynjahlutfalli meðal starfsmanna og að ákveðin störf flokkist ekki sem sérstök karla- eða kvennastörf.
  • Kvika leggur áhersla á að starfsmenn geti samræmt vinnu og einkalíf.
  • Einelti, kynferðisleg- og kynbundin áreitni og ofbeldi er ekki liðið hjá Kviku.

Forstjóri ber ábyrgð á að jafnréttisstefnu Kviku sé framfylgt. Stjórnendur og starfsfólk ber sameiginlega ábyrgð á að fara eftir stefnunni.

Árangur er mældur reglulega og ráðstafanir gerðar til að lagfæra frávik frá markaðri stefnu sem fram kunna að koma.

LAUNAJAFNRÉTTI

Við ákvörðun launa skal tryggja að einstaklingum sé ekki mismunað eftir kynferði, kynþætti, þjóðerni, trú, aldri eða öðrum ómálefnalegum þáttum.

Konum og körlum skulu greidd jöfn laun og skulu þau njóta sömu kjara fyrir sömu og jafnverðmæt störf. Með jöfnum launum er átt við að laun skulu ákveðin á sama hátt fyrir alla starfsmenn óháð kynferði, kynþætti, þjóðerni, trú, aldri eða öðrum ómálefnalegum þáttum. Þau viðmið sem lögð eru til grundvallar launaákvörðun skulu ekki fela í sér mismunun.

Jafnréttis skal gætt við úthlutun hvers konar þóknana og hlunninda, beinna eða óbeinna, og starfsmenn skulu njóta sömu kjara hvað varðar lífeyris-, orlofs- og veikindarétt óháð kynferði, kynþætti, þjóðerni, trú, aldri eða öðrum ómálefnalegum þáttum.

Til þess að styðja við jafnlaunastefnu Kviku mun vera farið eftir íslenska staðlinum ÍST 85:2012 um jafnlaunakerfi.

LAUS STÖRF, STÖÐUVEITINGAR, SKIPANIR Í STARFSHÓPA OG NEFNDIR

Við ráðningar skal tryggt að umsóknir séu opnar öllum starfsmönnum óháð kyni, kynþætti, þjóðerni, trú, aldri eða öðrum ómálefnalegum þáttum.

Stjórnendur skulu tryggja að allir einstaklingar hafi sömu möguleika til endurmenntunar, símenntunar og starfsþjálfunar.

Við skipan í ábyrgðarstöður, stjórnir, nefndir og vinnuhópa bankans skal tryggja að faglegar forsendur og hæfni séu lagðar til grundvallar.

SAMRÆMING VINNU OG EINKALÍFS

Kvika leggur áherslu á að starfsmenn geti samræmt starfsskyldur sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldu. Þá er lögð áhersla á að starfsmenn njóti ákveðins sveigjanleika í störfum sínum eftir því sem við verður komið.

Þegar starfsmenn koma til vinnu eftir foreldra- og fæðingarorlof eða fjarveru vegna fjölskylduaðstæðna ber stjórnendum að styðja við starfsmenn. Foreldrar eru hvattir til þess að skipta með sér fjarvistum vegna veikinda barna.

EINELTI, KYNBUNDIN OG KYNFERÐISLEG ÁREITNI OG KYNBUNDIÐ OFBELDI

Hjá Kviku er einelti, kynferðisleg- og kynbundin áreitni og ofbeldi ekki liðið. Stjórnendur og aðrir starfsmenn skulu fylgja stefnu og viðbragðsáætlun Kviku gegn slíkri hegðun ef sú staða kemur upp. Meðvirkni annars starfsfólks er með öllu óásættanlegt.

Starfsmenn eiga að stuðla að góðri samvinnu og samskiptum með því að sýna samstarfsmönnum sínum ávallt virðingu, umburðarlyndi og jákvætt viðmót. Allir á vinnustaðnum þurfa að leggja sitt af mörkum til að fyrirbyggja neikvæða hegðun, sýna tillitsemi og stuðla að góðum samskiptum, starfsánægju og öruggu umhverfi. Framkoma sem veldur öðrum vanlíðan er ekki liðin hvar sem starfsmaður Kviku er staddur starfs síns vegna. Stjórnendum ber að sýna gott fordæmi og taka á árekstrum og vandamálum sem upp kunna að koma og leiði þau til lykta í samvinnu við þá aðila sem hlut eiga að máli.

 

JAFNLAUNASTEFNA

Stefna Kviku er að hafa jafnræði og fjölbreytileika að leiðarljósi. Allt starfsfólki á að hafa möguleika á að nýta hæfileika sína í starfi og vera metnir að eigin verðleikum, hafa jafna möguleika og sömu réttindi í starfi og til starfsframa óháð kyni, aldri og uppruna.

Jafnréttisstefnu Kviku er ætlað að tryggja starfsfólki bankans jöfn tækifæri eins og kveðið er á um í lögum nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Stefnan byggir einnig á mannauðsstefnu Kviku og gildi Kviku um langtímahugsun.

LAUNAJAFNRÉTTI

Við ákvörðun launa skal tryggja að einstaklingum sé ekki mismunað eftir kynferði, kynþætti, þjóðerni, trú, aldri eða öðrum ómálefnalegum þáttum.

Konum og körlum skulu greidd jöfn laun og skulu þau njóta sömu kjara fyrir sömu og jafnverðmæt störf. Með jöfnum launum er átt við að laun skulu ákveðin á sama hátt fyrir alla starfsmenn óháð kynferði, kynþætti, þjóðerni, trú, aldri eða öðrum ómálefnalegum þáttum. Þau viðmið sem lögð eru til grundvallar launaákvörðun skulu ekki fela í sér mismunun.

Jafnréttis skal gætt við úthlutun hvers konar þóknana og hlunninda, beinna eða óbeinna, og starfsmenn skulu njóta sömu kjara hvað varðar lífeyris-, orlofs- og veikindarétt óháð kynferði, kynþætti, þjóðerni, trú, aldri eða öðrum ómálefnalegum þáttum.